Marie's kleine DV-Zucht(42 DV-Pokemon) (Neu: Aprikoko DV-pokemon)