Durengards Pokedex Filler (Biete Items, VF-Pokemons, Shinys und DV-Pokemons für Legendäre Pokemons)